Privacyverklaring

Bij Compass Integrative Medicine hechten wij groot belang aan de privacy van patiënten. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

 • Informeren – Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig.
 • Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Recht van inzage en correctie – Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij dit in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en onze medische dienstverlening in de praktijk laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Compass Integrative Medicine verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens worden verzameld om

 • Uw vragen voorafgaand aan en omtrent onze dienstverlening te kunnen beantwoorden
 • Medische dienstverlening zelf te kunnen leveren

Wij kunnen van u de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • De naam van uw andere zorgverleners;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Betalingsgegevens;
 • Burgerservicenummer.

We adviseren u om per email geen vertrouwelijke en/of medische gegevens te sturen. Deze behoren in een face-to-face of telefonisch contact verstrekt te worden en niet per mail.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

We kunnen gegevens die noodzakelijk zijn voor de facturering aan Famed verstrekken. Deze gegevens zijn beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn om een declarabele nota te maken.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd.

Bewaartermijn

De wettelijke bewaartermijn van uw medische gegevens is tenminste vijftien jaar. Andere gegevens worden tenminste vijf tot zeven jaar bewaard.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Links naar andere sites

De website bevat links naar websites van andere partijen. Compass Integrative Medicine draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

Google

Compass Integrative Medicine gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring of op onze websites. Compass Integrative Medicine behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beperkte aansprakelijkheid

Compass Integrative Medicine spant zich in om de inhoud van de websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Al uw gegevens worden met uiterste zorg beschermd, desondanks kan Compass Integrative Medicine niet aansprakelijk gesteld worden door negatieve dan wel illegale invloeden van buitenaf. Compass Integrative Medicine streeft echter naar een zo veilige omgeving als dit mogelijk is.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Compass Integrative Medicine. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Compass Integrative Medicine, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.